เรื่อง การบริหารระบบพนักงานราชการ

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารระบบพนักงานราชการ”