เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษา ฯ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ๒๙๕ /๒๕๖๑

เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน