เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษา ฯ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ๒๙๕/๒๕๖๑

เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน