เรื่อง กำหนดวัน เวลา การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลในแอพพลิเคชั่น Line เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ