เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์


Download เอกสารประกาศ ได้ที่นี่