เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดและวิธีการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดและวิธีการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ