เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานฯ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง  เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ