เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานฯ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ