เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกำหนดสถานที่ตั้ง รหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกำหนดสถานที่ตั้ง รหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้