เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562