เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่มรายชื่อ และถอนรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563