เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

เรื่อง
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน