เลขานุการ รมว.ศธ.เปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลขานุการ รมว.ศธ.เปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(23 กันยายน 2562) ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2562 พร้อมมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการระดับ ScQA และ OBECQA ประจําปี 2562 โดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวรายงาน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกว่า 800 คน ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ใน 4 ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 5 ด้าน ได้แก่ 1) เป็นเลิศทางวิชาการ 2) สื่อสารสองภาษา 3) ล้ำหน้าทางความคิด 4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก รวมถึงพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารและจัดการเรียนการสอนเทียบระดับสากล

อีกทั้งทำให้เกิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) และเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครูที่สอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นําเสนอผลงานการพัฒนาการบริหาร ด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ผู้บริหารในยุคศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการระดับ ScQA และ OBECQA ประจําปี 2562

ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดกิจกรรมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในครั้งนี้จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ซึ่งบ่งบอกถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มั่นใจว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาจะประสบผลสําเร็จได้ ต้องขับเคลื่อนโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารด้วยระบบคุณภาพ ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ คือ นักเรียน .. “บริหารเยี่ยม : ผลลัพธ์ยอด”

ทั้งนี้ การดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน เพื่อที่จะก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของตนเอง และแนวทางของคุณภาพแห่งชาติ เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสากล นําพาให้คุณภาพการศึกษาของประเทศมีคุณภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=

ภาพข่าว/ ทีม ปชส.เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด