เสมา 2 ชวนผู้บริหาร วษท. หนุน “ห้องเรียนธรรมชาติ” ย้ำใช้ต้นทุนเดิม เพิ่มมูลค่าการเกษตร สร้างอาชีพที่มีมาตรฐานแก่เยาวชนไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานติดตามและแผนงาน รมช.ศธ. และนายชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวเกษตรและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รมช.ศธ. นำคณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 25 แห่ง ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องเรียนธรรมชาติ ณ ร้านกาแฟสวนป้าอินทร์ และร้าน Montreux Café and Farm คลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้อาชีวศึกษาเป็นต้นแบบ ในการนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตต่าง ๆ โดยเน้นการเรียนการสอนด้านการเกษตรที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย ดังนั้น วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี (วษท.) และวิทยาลัยประมง ทั้ง 47 แห่งทั่วประเทศ ต้องนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) เข้ามาช่วย ขณะเดียวกันการจัดการเรียนการสอนก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับชีวิตคนมากขึ้น สามารถลดภาระภายในครัวเรือนได้ พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้การเรียนเกษตรเป็นอาชีพที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล

สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องเรียนธรรมชาติในวันนี้ เพื่อนำผู้บริหารของ วษท. ทั่วประเทศ มาเรียนรู้สิ่งที่ภาคเอกชนได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ โดยสามารถเริ่มต้นได้ไม่ยาก เนื่องจาก วษท.ทุกแห่ง มีบทบาทในการผลิตพืช สัตว์ เพาะชำกล้าไม้อยู่แล้ว นอกจากนี้ ควรเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนเพาะปลูกไม้ประดับมากขึ้น เพื่อเร่งปรับตัวจากต้นทุนที่มีอยู่ ให้มีความหลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่ม และรองรับกระแสความนิยมด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

“จุดประสงค์สำคัญของการสนับสนุนให้สร้างห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อจัดทำห้องเรียนที่อยู่กับธรรมชาติ ลดต้นทุน โดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของ วษท. อย่างคุ้มค่า พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนออกแบบห้องเรียน สร้างสรรค์ต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาสู่การเป็น “สวนต้นแบบ” ให้ประชาชนนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ขอย้ำถึงนโยบายความร่วมมือระหว่าง วษท.เครือข่ายการทำงาน ผู้ประกอบการภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ครอบครัว และชุมชน เพื่อนำพาทิศทางการเกษตรของไทย ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น มีมาตรฐานในการผลิตพืชและสัตว์ที่ปลอดภัย สามารถส่งไปเลี้ยงชาวไทยและส่งออกไปทั่วโลกได้ในอนาคต” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
23/2/2564