เสมา 2 ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม​ 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณ​พนิช​ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ ผู้บริหารกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ กระทรวงศึกษาธิการ​
 width=
 width=
 width=
เวลา 08.09 น. รมว.ศึกษาธิการ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปประจำกระทรวง พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ ศาลพระภูมิ และพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) จากนั้นได้ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของ ศธ. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า​ วันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นการทำงานวันแรกที่กระทรวงศึกษาธิการ​ (ศธ.) ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ และมีกรอบภาระงานในหลากหลายมิติ โดยมีความตั้งใจที่จะสานต่อโครงการดี ๆ ที่อดีตรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ริเริ่มไว้ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นต้น พร้อมทั้งจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาที่มีความเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ที่ ศธ. ต้องมีมาตรการดูแลและมีแนวปฏิบัติ​ด้านต่าง ๆ รวมถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ว่าโรงเรียนที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคน

นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เนื่องด้วย​สถานการณ์​การแพร่ระบาดของ COVID-19​ ที่ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป และปฏิเสธไม่ได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ต้องอาศัยการเรียนออนไลน์มากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม และนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้น โดยต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา นำไปสู่การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking), การปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว, การส่งเสริมภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

ในส่วนของการอาชีวศึกษา​ จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนภาพลักษณ์​ที่ดีและยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา​ (Excellence Center) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้สังคมเข้าใจว่า “อาชีวศึกษา” เป็นการต่อยอดการศึกษาจากสายสามัญและมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในบริบทต่าง ๆ รวมถึงให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ประชาชนแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผู้สูงวัย

“ขอผลักดันนโยบายภายใต้แนวคิด” TRUST” หรือ “ความไว้วางใจ” T ย่อมาจาก Transparency (ความโปร่งใส), R ย่อมาจาก Responsibility (ความรับผิดชอบ), U ย่อมาจาก Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว), S ย่อมาจาก Student-Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา) และ T ย่อมาจาก Technology (เทคโนโลยี) ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ​อีกครั้ง ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ​ ต่อไป” รมว.ศึกษาธิการ​กล่าว

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา​ ศรีษะแก้ว, สถาพร ถาวรสุข, ยุทธพงศ์​ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
29/3/2564