เสมา 2 มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 ย้ำนักศึกษาอาชีวะฯ เป็นกำลังคนที่มีศักยภาพ ร่วมพัฒนาประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมี นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมแก่นักศึกษาระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 ที่ได้เพียรพยายามจนสำเร็จการศึกษาในวันนี้ เป็นความสำเร็จที่สร้างความสุข ความปิติให้กับตนเอง ผู้ปกครอง และครูผู้สอน ที่ทุ่มเทและเสียสละอย่างมาก เพื่อทำให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ ทักษะ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีความรับผิดชอบ เป็นกำลังคนที่มีศักยภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ เป็นกำลังคนคุณภาพเป็นฝีมือชนคนสร้างชาติ ซึ่งผ่านกระบวนการอบรมบ่มเพาะจากหลักสูตรของอาชีวศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการกำลังคนในประเทศ

สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเข้าศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ จำเป็นต้องเรียนรู้ ยอมรับ และปรับตัว เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ตลอดจนต้องรู้จักให้เกียรติ ให้โอกาส ให้กำลังใจ และให้อภัย ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ จงประสบความสำเร็จ สมปรารถนา ก้าวหน้า รุ่งเรืองตลอดไป

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้ร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรม เชียงใหม่ ออร์คิด

“ต้องการให้ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาทุกแห่ง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน ได้เพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ทำให้เมื่อเรียนจบแล้ว มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งอาจจะเริ่มจากการขอความร่วมมือจากหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด จากนั้นจึงขยายเครือข่ายต่อไป เนื่องจากการศึกษาที่ดี จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน และทุกมิติ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
1/4/2564