เสมา 2 ยกระดับอาชีวเกษตร 4 ภาค เตรียมเปิดหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจร สร้างประสบการณ์และความเข้มแข็ง แก่นักศึกษาอาชีวเกษตรทั่วประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร กับ บริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด เปิดหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจร โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายเทิดศักดิ์ วิไลเกษม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด และผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 ภาค เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่มีสถานประกอบการเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนด้านการเกษตร ให้มีประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้จากตำราเรียน โดย ศธ. มีความยินดีที่จะสนับสนุน พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักศึกษาอาชีวเกษตร โดยเฉพาะการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค และมีการเติบโตในอนาคตที่ดีอย่างธุรกิจกาแฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกและสร้างรายได้ ซึ่งการที่ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว ถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้เรียนและเหมาะกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

 

โดยการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจร ที่เกิดการความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 4 ภาค กับ บริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์อาชีพกับผู้เชี่ยวชาญ ทำให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ และได้ประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้จากตำราเรียนหรือห้องเรียน ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะตั้งแต่ปี 2564-2567 และพัฒนากำลังอาชีวศึกษาด้านเกษตรที่จะทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอย่างมีคุณภาพ จำเป็นจะต้องได้รับองค์รู้และทักษะจากผู้เชี่ยวชาญในอาชีพที่จะมาบ่มเพาะให้ผู้เรียนจบมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นที่ต้องการของภาคผู้ประกอบการ และสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจากเรียนจบทั้งอาชีพอิสระ หรือเข้าสู่ตลาดงาน

 

“การพัฒนาอาชีวศึกษาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือองค์กรวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามามีบทบาทในการสร้างคนคุณภาพ และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความร่วมมือจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ในอนาคต ซึ่งเกษตร เกี่ยวกับข้องกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ล้วนเริ่มต้นจากเกษตรทั้งสิ้น และในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทุกอาชีพได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แต่อาชีพที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด คือ อาชีพด้านเกษตร” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
23/6/2564