เสมา 2 เตรียมดัน Safety Food by Archeeva สุดกำลัง หวังชาวไทยบริโภคอาหารปลอดภัยมีคุณภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และนโยบายอาชีวศึกษาเกษตรฯ หัวข้อโครงการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อการพัฒนาอาหารปลอดภัย (Safety Food by Archeeva) โดยมี ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงาน ติดตามแผนงานและงบประมาณ รมช.ศธ., นายภูมิสรรค์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย, ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง และผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เล็งเห็นความสำคัญและห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ และการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริโภคอาหารที่อาจมีการปนเปื้อน หรือสุ่มเสี่ยงในเรื่องความสะอาดและปลอดภัย ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพ รวมทั้งเกษตรกร และผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ที่เป็นผู้ผลิตอาหารให้กับคนทั้งประเทศ ก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน

 width=

 width=

 width=

จึงเป็นที่มาของ “โครงการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อการพัฒนาอาหารปลอดภัย” (Safety Food by Archeeva) ซึ่งเป็นความร่วมมือของวิทยาลัยเกษตรกรรมและประมง จำนวน 47 แห่งทั่วประเทศ เพื่อจัดฝึกอบรมอาชีพการผลิตอาหารปลอดภัย (Safety Food by Archeeva) ระยะสั้นใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ การปลูกพืช การแปรรูปอาหาร การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อผลิตและจำหน่ายอาหารปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงระบาดโควิด-19 พร้อมส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ทางการเกษตร ตลอดจนเพิ่มทักษะ Digital Farmer ให้แก่เกษตรกร เป็นที่พึ่งในทางวิชาการเกษตรให้กับชุมชน และผลักดันพันธกิจอาชีวศึกษาเกษตรไปสู่การเกษตรปลอดภัยอย่างครบวงจร เพื่อสร้างเกษตรกรไทยที่มีคุณภาพ ให้สามารถผลิตอาหารที่ดีแก่ประชาชนคนไทยและทั่วโลกได้ต่อไปในอนาคต

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
1/5/2563