เสมา 2 เปิดมหกรรมเปิดโลกวิชาการ “สานพลังสู่ศตวรรษที่ 21” ย้ำเป็นต้นแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-สืบทอดธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “มหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลังสู่ศตวรรษที่ 21” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ณ โรงเรียนบ้านนาคู อ.นาคู จ. กาฬสินธุ์ โดยมีนายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์, นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู และนักเรียนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมกับความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียนของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมร่วมนำเสนอผลงานโรงเรียน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ความท้าทาย และความคาดหวังของสังคมได้อย่างเหมาะสม

โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายปฏิรูปเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อวางรากฐานการศึกษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 เรื่อง คือ

1. โค้ดดิ้ง (Coding) ถือเป็นทักษะที่มีความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กไทยทุกคนต้องได้เรียนรู้ โดยในเรื่องนี้เราได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว และเรื่องนี้จะสำเร็จได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนของทุกฝ่าย
2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการการเรียนการสอน: STI (Science Technology Innovation) ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโลกในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้

3. การอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติไทย

4. ส่งเสริมการเรียนการสอนแก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมง เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของประเทศ ที่จำเป็นต้องจัดการศึกษา เพื่อปูพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านนี้ให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่าน จงเป็นผู้มีความเพียบพร้อม ทั้งกำลังกาย และกำลังสติ ปัญญา เพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียน, ชุมชน, สังคม และประเทศชาติตลอดไป

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานพิธีส่งมอบ “ร้านกาแฟสร้างอาชีพ โครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED)” ภายใต้การสนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อฝึกทักษะการขาย สร้างอาชีพให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ และเข้าใจการเก็บออมเงิน ฝึกทักษะการเรียนรู้ในสาระการงานพื้นฐานอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ เดินทางไปวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้การต้อนรับ

“การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดการศึกษาทางด้านสายอาชีพในโรงเรียนตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กับวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

หน้าที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ทำให้นักเรียนมีความสุข สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการศึกษา, ทำให้ครูมีศักดิ์ศรี สร้างขวัญกำลังใจและสนับสนุนการจัดการสอน, ทำให้ผู้ปกครองมีความสบายใจที่จะส่งลูกหลานเข้ามาเรียน และทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของสังคม ตลอดจนส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ประกอบกับสติ มาใช้ในการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล เพื่อให้เนักเรียนที่ศึกษาจบไปแล้ว เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สร้างอาชีพเลี้ยงตนเอง และเป็นคนดีของสังคมในอนาคต” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
25/1/2564