เสมา 3 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่านของประชาชน

เมื่อปลายปี 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (พกด.) ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) บ้านห้วยวัว อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ตามพระราชดำริฯ เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ตามสภาพปัญหา และความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยพระองค์โปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าสร้างอาศรม ค่าตอบแทนครู และค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บางส่วน width=

“ศศช.บ้านห้วยวัว” ตั้งอยู่บนพี้นที่ 6 ไร่ 2 งาน เปิดทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีนักเรียน 33 คน และมีครู 2 คน ในปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561-2569 เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล ทั้งในด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน

 width= width= width=

“พระองค์ทรงมีความห่วงใยเกี่ยวกับการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ฝากให้กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการอ่านหนังสือและใช้ประโยชน์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั้ง 86 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ กศน. ตามโครงการ กศน. WOW WOW ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของประชาชน และขณะนี้ได้จัดเตรียมแผนพัฒนาห้องสมุด กศน.ยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) เพื่อการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย นำร่องใน 6 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ปราจีนบุรี อุบลราชธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
2/4/2563