เสมา1 ลงนามคำสั่งมอบอำนาจ รมช.ศธ.หญิงทั้งสอง ปฏิบัติราชการแทนในภารกิจด้านต่าง ๆ ของ ศธ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 261/2564 โดยมอบอำนาจให้คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

 width=
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
2) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.
3) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
4) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
5) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
6) สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) เฉพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เฉพาะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
2) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
3) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
9/4/2564