เสมา2 นำ บุคลากร ศธ. ร่วมกิจกรรม “ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้บริหารกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ศธ. ตลอดจนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษา​วิชาทหาร เข้าร่วมงาน “ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เป็นโครงการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการบุคลากรทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองดี อย่างไรก็ตาม การจัดงานครั้งนี้จะสำเร็จมิได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกคน และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บุคลากรของโรงเรียนวัดราชาธิวาส สำนักงานเขตดุสิต และประชาชนจิตอาสา อีกด้วย
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจ และเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี” ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาทไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมุ่งพัฒนาตนเองมีจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
5/12/2563