เสมา2 มอบรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมส่งเสริมเยาวชนมีใจรักษ์ จิตอาสา

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง, ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนของโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ครอบครัว เข้าร่วม
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพสกนิกรในประเทศไทยมาหลายสิบปี ช่วยสร้างกลไกการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายให้เยาวชนครอบครัวพอเพียงได้เข้าถึงและเข้าใจในการเป็นจิตอาสามากยิ่งขึ้น จึงเป็นเป็นประโยชน์ต่อชาวไทยอย่างยิ่ง

ซึ่งการดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ โดยมีเครือข่ายแกนนำจิตอาสามากที่สุดในประเทศ ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด รวมกว่า 457 โรงเรียน มีเยาวชนจำนวนกว่า 70,000 คน และมีผู้ติดตามโครงการผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ครอบครัวพอเพียง กว่า 5 ล้านคนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนครอบครัวพอเพียง มีจิตสำนึก ด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างเครือข่ายสมาชิกเยาวชนครอบครัวพอเพียงขยายไปยังเยาวชนในสถานศึกษาและในชุมชน ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ครอบครัวพอเพียง” น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับจากโครงการ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์ของพระราชาเป็นเลิศ, รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น, รางวัลชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษา, รางวัลองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนโครงการ, รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์ของพระราชายอดเยี่ยม, รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน, รางวัลผู้บริหารและที่ปรึกษาชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัย, รางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับประถมศึกษา, รางวัลการขยายเครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น, รางวัลโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น, โล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนโครงการ, รางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงไม่ทนต่อการทุจริต, รางวัล New Gen So Good ครั้งที่ 8, รางวัลการขับเคลื่อนระเบียนความดี,รางวัล Volunteer Star และรางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
28/11/2563