เสมา2 ลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ติดตามการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ “แบบชี้เป้า TPMAP”

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ โดยระบบบริหารข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นายประสิทธิ์ เทียมเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปี 2563 จังหวัดสมุทรสงครามมีผู้มีรายได้น้อย จำนวน 465 ครัวเรือน ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 286 ครัวเรือน ซึ่งเกิดความสำเร็จจากการที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ และมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา มีการบูรณาการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบและทีมปฏิบัติระดับพื้นที่ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่าวต่อเนื่อง

“ขอแสดงความขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนตัวแทนจากจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี ที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันนี้ โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2561 ได้ตามเป้าหมาย สามารถเข้าถึงประชาชนทุกคน และรับรู้ปัญหาทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา การสร้างอาชีพ และรายได้ เป็นต้น ทั้งยังนำ TPMAP มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยกำหนดแนวทางเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน และต่อยอดยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด สู่สมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข City Of Happiness” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการครอบครัวนายถาวร อินทร์พันธุ์ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และนางสาวศิริเพ็ญ เสาธงชัย ที่โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อีกด้วย

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
12/11/2563