เสมา2 เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา – ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่

เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายวราวิช กําภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง ศธ. และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ เวทีหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

 width=

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อกระทรวงศึกษาธิการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พระองค์ทรงห่วงใยเยาวชน และประชาชน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งรัฐบาล ในเรื่องของความรัก ความสามัคคี และรัฐบาล มีหน้าที่ดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดูแลเรื่องความเป็นธรรม ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ พระองค์ทรงเน้นย้ำในเรื่องเหล่านี้ ผ่านนายกรัฐมนตรี โดยขอให้รัฐบาลทำให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพให้ดีที่สุด บริหารจัดการทุกอย่าง ให้ได้ในทุกมิติ ส่วนปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้รัฐบาล และหน่วยงาน มีแผนงานโครงการในการลงไปดูแลประชาชน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม พระองค์ให้ความสนพระราชหฤทัยในเรื่องของน้ำ ป่า การกักเก็บน้ำต่าง ๆ เพื่อประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนจะได้รับการช่วยเหลือดูแล ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ทุกท่าน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อสนองพระบรมราโชบาย ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ เป็นการแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะมีการจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา ออกไปช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในห้วงเวลาปัจจุบัน เป็นการน้อมนำพระราชกระแสที่ทรงรับสั่ง มาสู่การปฏิบัติ เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

จากนั้นในเวลาประมาณ 11.00 น. ได้เดินทางไปร่วม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมมอบอาหารแก่ประชาชนชาวชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ โดยมี นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร และบุคลากร สสวท. เข้าร่วม และมี นางโศรยา วัธชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย คณะผู้นำชุมชน และประชาชน ณ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาแจกอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการจัดกิจกรรมโดยดำเนินการราบรื่นดี โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีพื้นที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ในบริเวณใกล้กับชุมชนแห่งนี้ มีความมุ่งมั่นที่จะรวมพลังของบุคลากรในหน่วยงาน ลงพื้นที่แบ่งปันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ณ โอกาสนี้ ขอให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนี้ จงสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
28/7/2563