เสมา2 เปิดมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชนอำเภอมายอ ฝากครู อ.มายอ พัฒนาเด็กมีคุณภาพด้วย Coding

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชนอำเภอมายอ ณ โรงเรียนรัศมีสถาปนา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี, นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี, นายอับดุลเลาะ โตะลู ผู้อำนวยการโรงเรียนรัศมีสถาปนา, บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเอกชนอำเภอมายอ ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมแก่ผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรพื้นที่อำเภอมายอ ที่ได้เสียสละ ทุ่มเท และมีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตเด็กดี มีคุณภาพ มีความสามารถในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศเป็นที่ประจักษ์อย่างยิ่ง ตลอดจนการจัดโครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชนอำเภอมายอในวันนี้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือและมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอมายอ ชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอมายอ ที่ให้การสนับสนุนสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ จึงเป็นโอกาสอันดีของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ได้รับการจัดมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชนอำเภอมายอ และจัดแสดงผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ดำเนินงานไปอย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ต่อมา รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันแนวโน้มการจัดการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดหลักสูตรให้เด็กไทยได้เรียน Unplug Coding ทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล มีตรรกะ แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน การคิดเชิงคณิตศาสตร์ และการกล้าตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และต่อยอดขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นตามความถนัด โดยที่ผ่านมามีการจัดอบรมครูออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) จำนวนกว่า 2 แสนคน และยังมีแผนจัดอบรม C4T Plus ในระยะต่อไปด้วย โดยทักษะที่นักเรียนได้รับจากการเรียน Coding ไม่ได้จำกัดว่าต้องใช้ในวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง ทั้งด้านกีฬา ศิลปะ สังคมศึกษา โดยผู้อำนวยการและครูจะปรับบทบาทมาสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนสิ่งที่นักเรียนสนใจ และเป็นพี่เลี้ยงคอยประคับประคองให้เด็กเรียนสิ่งที่ชอบ ตลอดจนสอดแทรกพื้นฐานความเป็นมนุษย์ที่คอมพิวเตอร์ทำไม่ได้ เช่น ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ความมีเมตตา ความกตัญญู การมีจิตอาสาเพื่อสังคม เป็นต้น

ทั้งนี้ ควรที่จะมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรกรรมแก่นักเรียน ที่ถือเป็นการให้ความรู้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยตรง อาทิ การทำโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้ทั้งตนเอง ครอบ และชุมชน หรืออาจะใช้พื้นที่ไม่ถึง 1 ไร่ ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก ใช้เครื่องมือแบบเดิมก่อน จากนั้นเมื่อเริ่มมีรายได้เข้ามาแล้วจึงขยับไปใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น ขยายพื้นที่การผลิตตามความเหมาะสม สร้างความโดดเด่นของท้องถิ่น และก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัล อย่างมีคุณภาพไปพร้อมกัน

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
9/10/2563