เสมา2 เยี่ยมศึกษาพิเศษชลบุรี ย้ำ “เด็กเฉลียวภาวนานุสรณ์” ต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ณ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม
 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมแก่ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ที่ได้ทุ่มเทให้ความรู้แก่เด็ก ๆ อย่างเต็มศักยภาพ ตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสของ ศธ. ซึ่งมีการให้บริการในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตและมีทักษะชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ชอบอย่างมีความสุข โดยการปรับเปลี่ยนการเรียน สร้างบรรยากาศในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และสอนในเรื่องที่เด็กสนใจอยากเรียนรู้ พร้อมทั้งใช้การเรียนโค้ดดิ้ง (Coding) พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล มีตรรกะ แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน การคิดเชิงคณิตศาสตร์ และการกล้าตัดสินใจ
 width=
 width=
 width=
โดยเริ่มจากการเรียนแบบ Unplug Coding คือการเรียนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้ได้ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกวัย (Coding for All, All for Coding) และสามารถต่อยอดความคิดไปสู่การพัฒนานวัตกรรม อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาให้ถึงตัวเด็กโดยตรง และลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง ศธ.ให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม ทุกคนต้องได้รับการศึกษาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดจนสามารถพึ่งตนเองและอยู่ในสังคมอย่างภาคภูมิใจ
ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และพบปะให้กำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) เป็นต้น
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป

นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก คณะทำงาน รมช.ศธ. และประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

5/9/2563