เสมา3 ชื่นชม กศน.สระบุรีเดินตามนโยบาย WOW ได้ดี พร้อมผสานแหล่งเรียนรู้หลากหลาย เชื่อมเครือข่ายฝ่าโควิด-19

เมื่อเวลา 15.30 น.ของวานนี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางต่อไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เพื่อให้กำลังใจและรับฟังสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายวสันต์ รัชชวงษ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และ ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอทั้ง 10 อำเภอ ครูและบุคลากร พร้อมด้วยเครือข่ายการทำงานด้านการศึกษา ได้แก่ นายสุดใจ มอญรัต ศธจ.สระบุรี, นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1, นางสาวกฤช ไวยากรณ์ ประธาน ปส.กช.จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า เป็นความตั้งใจที่จะเดินทางไปตรวจติดตามการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ครบทั่วทั้งประเทศ แต่เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ต้องปรับรูปแบบการทำงานเชิงรุก โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของครูและบุคลากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาของ กศน. และการศึกษาเอกชนในจังหวัดสระบุรี จากการรายงานถือว่ามีความก้าวหน้า ทั้งในส่วนของการนำนโยบาย กศน. สช. WOW ทั้ง 6G อย่างเป็นรูปธรรม พร้อม ๆ กับสามารถปรับตัวเท่าทันต่อสภาวะการณ์โควิด-19 อย่างมีมาตรฐาน และเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล

ในส่วนของการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนของ กศน. ขอให้ใช้สื่อ เทคโนโลยี คลังเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ของ กศน.ที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดประโยชน์ต่อคนทุกช่วงวัย อาทิ สถานโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ระบบ e-Library ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และห้องสมุดประชาชนของจังหวัด อำเภอ มุมหนังสือในชุมชน หมู่บ้าน โรงเพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และมาตรการรักษาระยะห่าง เพื่อการปรับตัวสู่วิถีปกติใหม่ของประชาชนอย่างมีความสุข

“ขอให้ชาว กศน.สระบุรี มุ่งมั่นตั้งใจจัดการศึกษา เรียนรู้ อย่างทั่วถึงครอบคลุมกลุ่มคนทุกช่วงวัย พร้อม ๆ กับการพัฒนาระบบและแนวทางการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อมโยงกับเครือข่ายทุกภาคส่วนของ กศน. ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับรัฐมนตรี ที่พยายามผลักดันและสนับสนุนการทำงานของ กศน.อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน และบุคลากรมีความก้าวหน้า มีขวัญกำลังใจที่จะทำงาน มาโดยตลอด เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และทุกภูมิภาค ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ด้วยน้ำมือครูพันธุ์พิเศษ กศน. (Good Idol) ร่วมกับครูพี่โอ๊ะ เสมา3 เพื่อทลายทุกข้อจำกัดไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=  width=  width= width=  width=

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมเยี่ยมชมอาคารวไลยอลงกรณ์ ซึ่งเป็นอาคารเก่า ทรงคุณค่า ที่ควรอนุรักษ์ไว้ของจังหวัดสระบุรี และห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2497 และภายในยังมีห้องสมุดสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ลำดับที่ 102 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา

พร้อมเยี่ยมชมภายในบริเวณสำนักงานในหลายส่วน และพูดคุยกับครู บุคลากร บรรณารักษ์ ตลอดจนวิทยากรผู้สอน อย่างเป็นกันเอง โดยเฉพาะนายจำรัส ทองโฉม ครูศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
เมืองสระบุรี (กศน.อำเภอ) ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ถือเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ ที่เกิดจากความมุ่งมั่นและทุ่มเททำงานเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตอย่างแท้จริง

 width=

 width=  width=  width=  width= width= width=  width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
23/5/2563