เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา

ศาสตราจารย์คลินิก​ นพ.อุดม​ ค​ชิ​นทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ….

ศาสตราจารย์คลินิก​ นพ.อุดม​ ค​ชิ​นทร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบดังนี้

1. ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. …. ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ไปตรวจพิจารณาพร้อมกับ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

2. ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดเสนอเรื่องการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และเสนอเรื่องกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาไม่ต้องนำเงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งคลัง ต่อกระทรวงการคลัง ตามนัยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้วแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

3. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรอง ซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ เป็นการกำหนดหลักการสำคัญของการจัดการการอุดมศึกษาให้มีความเป็นอิสระ มีเสรีภาพ ทางวิชาการ และมีหลักธรรมาภิบาล กำหนดหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการ การอุดมศึกษาเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ตลอดจนกำหนดให้มีกองทุน เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

นพ.อุดม กล่าวด้วยว่า การตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ในครั้งนี้ จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …., ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….  ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลาว่าต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ แล้วนำกลับมาให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาภายในเดือนกันยายน และคาดว่า สนช.สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 จากนั้นจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายบุคลากรกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับโครงสร้างและกระบวนการภายในกระทรวงใหม่ ทำให้พร้อมทำงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำหรับงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะใกล้เคียงกับงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับคือประมาณ 97,000 ล้านบาท


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit
Rewriter
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร