เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. …. และอนุมัติแต่งตั้งนายนพดล เภรีฤกษ์ และ ผศ.ปารีณา ศรีวนิชย์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา แทนตำแหน่งว่าง

นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ….  ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ โดยให้รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงาน ก.พ. และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

โดยให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเร่งรัดดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) และนำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปเปิดเผยต่อประชาชน รวมทั้งจัดทำแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วส่งผลการดำเนินการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายนพดล เภรีฤกษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา แทนตำแหน่งว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นต้นไป


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร