เอกสารประกอบการรายงานสถานภาพการศึกษา และขอผ่อนผันชำระหนี้ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เอกสารประกอบการรายงานสถานภาพการศึกษา
และขอผ่อนผันชำระหนี้ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

๑.กรณีรายงานสถานภาพการศึกษา

  • กรณีผู้กู้อยู่รหว่างการศึกษา ต้องใช้แบบฟอร์ม กยศ.๒๐๔ หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษา ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้
  • กรณีสำเร็จการศึกษาไม่ถึง ๒ ปี ใช้สำเนา transcript หรือสำเนาปริญญาบัตร ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้

๒.กรณีขอผ่อนผันชำระหนี้

  • ผู้กู้ยืม ใช้แบบฟอร์ม กยศ.๒๐๒,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้
  • ผู้รับรอง (ต้องเป็นข้าราชการระดับ๕ขึ้นไป) ใช้แบบฟอร์ม กยศ.๒๐๓ ,สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

ทั้งนี้ สามารถพิมพ์ฟอร์มดังกล่าวได้ทาง http://www.studentloan.ktb.co.th หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐ ๒๒๐๘ ๘๖๙๙