แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดศธ. และ ผู้ช่วยปลัดศธ.ปฏิบัติราชการแทน

แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดศธ. และ ผู้ช่วยปลัดศธ.ปฏิบัติราชการแทนที่มา สำนักอำนวยการ สป.ศธ.