แก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.

ผลการประชุมคณะอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รวมทั้งผู้แทนนิติกรจากองค์กรหลัก เข้าร่วมประชุม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งพบปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นจำนวน 620 เรื่อง ส่วนมากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลนี้ มีเพียง 11 เรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลปัจจุบัน ขณะนี้แต่ละองค์กรหลักได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปัญหาดังกล่าว และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตเสร็จสิ้นตามกระบวนการแล้วจำนวน 230 เรื่อง หรือประมาณ 1 ใน 3 ของปัญหาทั้งหมด ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีคดีทุจริตที่เป็นที่สนใจของสังคม อาทิ โครงการปรับปรุงห้องเรียน (e-Classroom) และห้องสมุดคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (e-Library) งบแปรญัตติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การทุจริตการทำธุรกรรมสลากกินแบ่งรัฐบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู, การทุจริตการจัดสร้างสนามฟุตซอล, การทุจริตสอบครูผู้ช่วย เป็นต้น

ส่วนกรณีที่เกิดความล่าช้านั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านกฎหมายและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณา อีกทั้งบางเรื่องมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จึงต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยการเปิดโอกาสให้ชี้แจงในทุกข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนทำให้การพิจารณาการทุจริตเกิดความล่าช้า

นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการฯ มีแนวทางในการนำโปรแกรมติดตามและควบคุมกระบวนการแก้ไขปัญหาทุจริตมาใช้ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยควบคุมให้การทำงานเป็นไปตามกรอบเวลา อาทิ สามารถติดตามได้ว่าคดีทุจริตแต่ละประเภทควรดำเนินการกี่วันและควรแล้วเสร็จเมื่อไร, ขณะนี้การดำเนินการอยู่ที่ขั้นตอนของหน่วยงานใด เป็นต้น โดยจะใช้งบประมาณในการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวจำนวนประมาณ 1.9 ล้านบาท

ในส่วนของการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีของคณะกรรมการอำนวยการฯ นั้น ที่ประชุมได้เสนอให้ทำการรวบรวมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลการสรุปผลต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย ตลอดจนเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้เกิดความรวดเร็วตามข้อกฎหมายด้วย เพราะสังคมต้องการทราบว่าการกระทำผิดในคดีต่าง ๆ ได้รับการลงโทษตามกฎหมายอย่างไร โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะผู้บริหารในองค์กรหลักต้องให้ความสำคัญเนื่องจากการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และคาดว่าจะจัดแถลงข่าวชี้แจงผลการดำเนินงานเพิ่มเติมในช่วงเดือนตุลาคมนี้


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป / รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น : ถ่ายภาพ
27/9/2559