แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กศจ. และ อกศจ.