(แก้ไข) คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

Download คำสั่งทั้งหมด ที่นี่ค่ะ

แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งที่ 1049/2560

คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=48618&Key=news19