แก้ไข เปลี่ยนแปลงและถอนรายชื่อ ข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงและถอนรายชื่อ ข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙