แจ้งผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติภารกิจฯ ของกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศทก. สป..


ตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้ประกาศรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานด้านข้อมูลและสารสนเทศ  ของ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. พร้อมทั้งคณะกรรมการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อพิจารณาบุคลากรดังกล่าวแล้ว


 


ผลการสอบคัดเลือก ไม่มีผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้


 


ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านข้อมูลและสารสนเทศในปีงบประมาณ 2552 (รอบที่ 2 ) ภายในวันที่ 1 15 ตุลาคม 2551 และจะทำการสอบคัดเลือกในระหว่างวันจันทร์ที่ 20 และวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551


 


ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ โปรดสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4กระทรวงศึกษาธิการ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-628-6603 , 02-281-9809 ต่อ 40-42  


 


 


กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.


หมายเลขโทรศัพท์ 02-628-6603 , 02-281-9809 ต่อ 40-42