แจ้งรายชื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีีพ รายงานตัว 8 ธันวาคม 2557

การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีีพเป็นข้าราชการครู

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดูรายละเอียดรายชื่อตามเอกสารแนบ…