แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วาระที่ 4
รายละเอียดดังประกาศที่แนบ