แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ.

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร)] ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

D/L ประวัติ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร