แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ