แถลงข่าว Gen-Z ไม่สูบ

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการ ฟ้าใส 2559 และมอบรางวัลเพชรนคราอะวอร์ด รวมทั้งร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “Gen-Z ไม่สูบ” เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ห้องพัชรกิติยาภา โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเยาวชนจำนวนมาก เข้าร่วมงาน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเด็นสำคัญของการจัดงานในวันนี้ คือ การป้องกันไม่ให้เยาวชน Gen Z ซึ่งเป็นเยาวชนที่เกิดหลังปี ค.ศ.2000 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เนื่องจากเยาวชนเหล่านี้เป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัทผู้จำหน่ายบุหรี่ ในขณะที่ผู้ปกครองก็ไม่ต้องการให้เยาวชนวัยนี้เป็นผู้สูบบุหรี่เช่นกัน ดังนั้น การป้องกันไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี่ ถือเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดและเป็นการดำเนินการที่ถูกทางแล้ว

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในโลกเสรีชน การห้ามไม่ให้ขายบุหรี่นั้นทำไม่ได้ และจากสถิติที่ผ่านมาก็พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยไม่ลดลง กล่าวคือเด็ก ๆ ถูกชักจูงให้สูบบุหรี่มากขึ้น โดยเฉพาะเยาวชน Gen Z ซึ่งจะเป็นวัยที่ได้สัมผัสกับเทคโนโลยี และ Social Media อยู่เสมอเพราะทุกคนมี Smart Phone

ดังนั้น เราต้องป้องกันให้ถูกช่องทางด้วยการใช้ Social Media เป็นสื่อ ในส่วนของโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่เยาวชนรวมกลุ่มกัน ครูต้องมีส่วนสำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ รวมทั้งรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียนด้วยการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัยของเด็ก

นอกจากนี้ เด็กยังมีโอกาสสูบบุหรี่ในช่วงเวลาที่อยู่นอกโรงเรียนด้วย จึงต้องมีกลไกในการป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้สูบบุหรี่ โดยจะเป็นกลไกในการชักจูงและทำให้เกิดความรู้สึกดีเมื่อไม่สูบบุหรี่ อีกทั้งควรปรับทัศนคติของเพื่อนฝูงที่มีอิทธิพลต่อเด็กให้ยอมรับว่าการไม่สูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ดีและประเสริฐยิ่งกว่าทำตามกัน เพราะหากเราป้องกันในส่วนนี้ไม่สำเร็จ เราก็จะได้อนาคตของชาติที่สุขภาพไม่ดี มีโรคภัยไข้เจ็บ ประกอบอาชีพไม่ได้ ครอบครัวหย่าร้าง ตลอดจนมีประวัติอาชญากรรม

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ในทางเศรษฐศาสตร์ได้มีการคำนวณแล้วว่า หากสามารถป้องกันเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่ได้ จะช่วยลดการเสียโอกาสที่ดีในชีวิตของพวกเขา เช่น โอกาสในการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิต อีกทั้งผู้ไม่สูบบุหรี่จะได้รับผลตอบแทนในทางที่ดีสูงกว่าคนที่สูบบุหรี่หลายเท่า เนื่องจากผู้สูบบุหรี่มีโอกาสสูญเสียบุคคลในครอบครัว และคนใกล้ชิดก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณา พ.ร.บ. ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การไม่แบ่งซองขาย การกำหนดอายุ อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วการพิจารณาต้องเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า มาตรการต่าง ๆ ด้านการป้องกันการสูบบุหรี่ที่ประเทศไทยได้ดำเนินการมาแล้วนั้น มีผลการดำเนินงานที่ดีและต้องทำดีต่อไป พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้นำเรื่องการป้องกันไม่ให้เยาวชนถูกชักจูงให้สูบบุหรี่ ทั้งนี้ บุหรี่ไม่ใช่เรื่องของแพทย์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องร่วมมือกันป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทยอรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
24/3/2559