แนวทางการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือแนวทางการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับครู ผู้บริหาร นักวิชาการจากโรงเรียนที่สอนภาษาอังกฤษ (English Program) และสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม สพฐ.รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า  การหารือร่วมกับครู ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศครั้งนี้ หลายเรื่องยังไม่ตกผลึก แต่ก็มีข่าวดีและความก้าวหน้าหลายประเด็นที่สำคัญ ดังนี้


ประเด็นแรก เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีศักยภาพ สามารถใช้วิชาจากหลักสูตรของต่างประเทศ นำไปเทียบผลในการทดสอบ O-NET ได้ เช่น โรงเรียนที่เปิดสอนตามหลักสูตรของเคมบริดจ์ หลักสูตรจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฯลฯ ที่ดีและได้การรับรองมาตรฐานแล้ว จะมีทีมของแต่ละหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ และเทียบเฉพาะวิชา ไม่ใช่เทียบหลักสูตร เพราะยังเรียนหลักสูตรของไทยอยู่ เช่น นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แล้วไปสอบได้คะแนน ก็จะเทียบว่าคะแนนนั้นเมื่อเทียบกับ O-NET จะได้กี่คะแนน และเด็กก็ยังมีสิทธิ์สอบ O-NET อยู่ ไม่ได้ตัดสิทธิ์ ซึ่งจะทำให้เด็กมีกำลังใจว่า สิ่งที่เรียนไปได้รับการรับรอง


ประเด็นที่ 2 ครูต่างชาติที่มีคุณภาพ มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาการขอวีซ่าชาวต่างชาติเข้ามาสอนในประเทศ หรือค่าตอบแทน เพราะปัจจุบันหากมีคนไทยที่เก่งภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีโอกาสสอนภาษาอังกฤษ เพราะระเบียบกำหนดว่าต้องเป็นชาวต่างชาติที่เป็น Native Speakers จึงจะมีการเปิดช่องตรงนี้ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งจะมีโครงการที่เปิดโอกาสให้กับคนไทยที่เก่งๆ ที่จบในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอะไรก็ตามที่ไม่ได้จบครูโดยตรง สามารถสอนวิชาเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษได้ ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการหารือร่วมกับคณบดีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่ง


ประเด็นที่ 3 ต้องถามตัวเองว่า English Program หรือ Bilingual เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร แน่นอนว่าเป็นการยกระดับภาษาอังกฤษ ซึ่งการยกระดับภาษาอังกฤษจะต้องไม่ทำให้วิชาการเสียหาย ความจริงภาษาอังกฤษที่ดีคือภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่การเรียนวิชาหลักที่ดี เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ควรจะเรียนเป็นภาษาแม่ จึงจะรู้ลึกซึ้ง เพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะเปิดโอกาสให้โรงเรียน EP สามารถสอนวิชาใดๆ ก็ได้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งความจริงภาษาอังกฤษ หากจะสอนให้ใช้ได้ดี ควรจะสอนในวิชาที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ เช่น พลศึกษา สุขศึกษา สังคมศึกษา ฯลฯ ฉะนั้นเราจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ใหม่ให้ผู้ที่ต้องการจะสอนวิชาเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ และเลือกที่จะสอนวิชาหลัก เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาไทยให้มีทางเลือกด้วย แต่ไม่ได้ห้ามคนที่ทำได้ดีอยู่แล้ว ก็จะได้ทำต่อรมช.ศึกษาธิการ กล่าวสรุปว่า การหารือร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการพบปะที่ดีมาก จะเป็นทางเลือกที่ดีในการยกระดับภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งการเรียนการสอนในโรงเรียนที่สอนด้วย English Program และแนวทางการยกระดับภาษาอังกฤษของไทยบัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
17/2/2559