แนวทางส่งเสริมจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

รมช.ศธ.หารือกับอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ สนช.

กระทรวงศึกษาธิการ – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

– ควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ในประเด็นการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะคนพิการ ภาคประชาชน โดยขอให้ตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

– ควรจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเร็วและสม่ำเสมอ

– ควรแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิของคนพิการในการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ซึ่งมีประเด็นปัญหาสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) ปัญหาคนพิการยังได้รับอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษ และ 2) ปัญหาการยืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาตามบัญชีแนบท้าย ก. เนื่องจากอุปกรณ์ในบัญชีดังกล่าวมีราคาสูง การยืมอุปกรณ์จึงต้องมีบุคคลค้ำประกัน ทำให้คนพิการไม่สามารถยืมไปใช้ได้

– ควรจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา สำหรับนักเรียนคนพิการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เช่น ePUB3 html5 และ WCAG 2.0

– ควรปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล ที่รัฐช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลแก่โรงเรียนเอกชนการกุศล ที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เนื่องจากโรงเรียนเอกชนการกุศลมีค่าใช้จ่ายรายบุคคลสูงกว่าที่ได้รับการอุดหนุน ปัจจุบันได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล จำนวน 30,800 บาท ควรปรับเพิ่มเป็นอย่างน้อย 40,000 บาท และปรับอัตราส่วนครูสอนผู้เรียนพิการ จาก 1 ต่อ 25 เป็น 1 ต่อ 8 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเดียวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของกระทรวงศึกษาธิการ


ถ่ายภาพ : กลุ่มการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องในแนวทางเดียวกันที่จะตั้งคณะทำงาน โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาปัญหา และแนวทางแก้ไขในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการต่อไป


กลุ่มการเมืองและกลุ่มประชาสัมพันธ์
สรุป/รายงาน
14/1/2559