แนวปฏิบัติการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ปี 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เปิดเผยหลังการประชุมว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จำเป็นต้องได้ครูที่มีคุณภาพ ตรงตามสาขาวิชาที่สถานศึกษาต้องการ และทันตามเวลาที่กำหนด ซึ่งกระบวนการที่จะได้ครูมานั้น ต้องคัดเลือกให้ได้ครูที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางวิชาชีพครูและวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา โดยในปี 2560 สพฐ. เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยทั้งหมด 61 สาขาวิชา โดย 36 สาขา ผู้สมัครสอบจะต้องมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบประกอบวิชาชีพครู หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี ก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร

ในส่วนของอีก 25 สาขาวิชานั้น เปิดให้ทั้งผู้สำเร็จการศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี และผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 4 ปี ที่ยังไม่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบประกอบวิชาชีพครู มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน โดยแบ่งเป็นสาขาที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา 17 สาขา ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การเงินบัญชี จิตรกรรม จิตวิทยาคลินิก ดนตรีพื้นเมือง นาฎศิลป์โขน ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม ภาษาสเปน เศรษฐศาสตร์ โสตทัศนศึกษา หลักสูตรและการสอน อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างก่อสร้าง) อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)และภาษามลายู และสาขาที่ขาดแคลนเรื้อรัง 8 สาขา ได้แก่ ภาษาเยอรมัน วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

     สำหรับกำหนดการดำเนินการสอบยังเหมือนเดิม คือรับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 60  สอบวันที่ 22 – 24 เม.ย. 60 และประกาศผลสอบวันที่ 28 เม.ย. 60 โดยการสอบภาค ก จะมีการสอบวิชาชีพครูด้วย ทั้งนี้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตทำการสอนหรือใบประกอบวิชาชีพครู สพฐ.จะอำนวยความสะดวกให้ โดยเมื่อผู้สมัครสอบมาสมัครสอบ และแจ้งว่าไม่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือใบประกอบวิชาชีพครู ทางสพฐ.จะบันทึกข้อมูลไว้ หากสอบผ่าน สพฐ.จะประสานกับคุรุสภาออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือใบประกอบวิชาชีพครูให้ โดยผู้สอบผ่านไม่ต้องเดินทางมาที่คุรุสภาเอง
     นอกจากนี้ สพฐ.จะมีการติวเข้มอบรมครูที่จะบรรจุในปีนี้เป็นพิเศษ ทั้งกลุ่มที่มีใบประกอบวิชาชีพและกลุ่มที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ในทุกมิติ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียน ครู นักเรียน เนื้อการสอน วิชาการ          เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอนจริง

 

ปารัชญ์/สรุป

ธนภัทร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.