แนะแนว4.0

รมช.อุดมชวนครูแนะแนวปรับตัวให้ทันเด็กยุค 4.0 เน้น Online courses ในหลายศาสตร์ สร้างปัญญาสู่ “Global citizen”

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายการศึกษาไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0 โดยเชิญชวนครูและอาจารย์แนะแนวปรับตัวให้ทันผู้เรียนยุคดิจิทัล ที่ต้องการเรียนรู้แบบไม่มีขีดจำกัด ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ ดังนั้นการเรียนการสอนที่เป็นทางการต้องลดลง มุ่งเน้นแบบเรียนออนไลน์ (Online courses) และสื่อดิจิทัลให้มากขึ้น ตอบสนองการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา โดยหลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่น รองรับการบูรณาการเรียนข้ามศาสตร์ข้ามสาขาวิชา เพื่อสร้างกำลังคนที่เป็น “Global citizen” ที่มีปัญญาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยผลิตนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกที่ที่ไปอยู่

นวรัตน์ รามสูต: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน