แบบบัญชีสรุปรายละเอียดประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

แบบบัญชีสรุปรายละเอียดประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 มีนาคม 25…) และ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 25…) สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ