แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการเกลี่ยอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

***** เปลี่ยนแปลง แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการเกลี่ยอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด *****


คำอธิบาย


  ๑. ให้หน่วยงานใช้แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการเกลี่ยอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามไฟล์ที่แนยฉบับล่าสุดนี้ ประกอบด้วย


      ๑.๑ แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการเกลี่ยอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด


      ๑.๒ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ๑


      ๑.๓ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ๒


      ๑.๔ บัญชีสรุปคะแนนการเกลี่ยอัตรากำลัง


  ๒. ยกเลิกแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการเกลี่ยอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาการจังหวัด ฉบับก่อนหน้า