แบบรับฟังความคิดเห็น ร่าง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ


แบบรับฟังความคิดเห็น
ร่าง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 
             
 

– ร่าง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ….

   DownLoad    
         
             
 

– แบบรับฟังความคิดเห็นร่าง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

 DownLoad    
       
             

ส่งแบบรับฟังความคิดเห็น ได้ที่ nipa2506@gmail.com
 

     
 

 


 


ร่าง


ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ


ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ


ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ….


————————-


                โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดระเบียบ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การบริหารและการใช้ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ


               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้


              ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .. ”


              ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


              ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน


             ข้อ ๔. ในระเบียบนี้


             “ ข้อมูลพื้นฐาน ” หมายความว่า ข้อมูลสถิติทางการศึกษาที่ดำเนินการจัดเก็บเป็นประจำทุกปี


             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียน นักเรียน ครู และสถิติอื่นๆ ทางด้านการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการศึกษาของชาติ การวางแผนกำลังคน การบริหารงาน และการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา


             “ ข้อมูลเฉพาะกิจ ” หมายความว่า ข้อมูลที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานจัดเก็บตาม นโยบาย และข้อมูลที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน จัดเก็บตามความจำเป็นเร่งด่วน หรือข้อมูลที่จัดเก็บตามสถานการณ์ต่างๆ


             “ สารสนเทศ ” หมายความว่า ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ ข้อมูล ข่าวสาร ที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ แล้วถ่ายทอดไว้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงหรือเผยแพร่


             “ รหัสมาตรฐานกลาง ” หมายความว่า กลุ่มตัวเลขและตัวอักษรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ร่วมกำหนดแทนรายการข้อมูล เพื่อนำไปใช้ร่วมกัน


             “ ผู้จัดเก็บข้อมูล ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ส่วนราชการหรือหน่วยงานให้รับผิดชอบในการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล หรือรายงานข้อมูลเกี่ยวกับด้านการศึกษา


             “ เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตามระเบียบฯ นี้


             “ นักเรียน ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ


ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ


             “ นิสิต นักศึกษา ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และประเภทการศึกษา


นอกโรงเรียน


             “ ครู ” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการ


ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน


             “ ครู ” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการ


ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน


             “ คณะกรรมการ ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ


             “ สถานศึกษา ” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา


             “ ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ” หมายความว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


             “ บุคลากรทางการศึกษา ” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง


ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ


             “ คณาจารย์ ” หมายความว่า บุคลากรที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน


             “ สถานศึกษา ” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา


             ข้อ ๕. ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความ วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้


หมวด ๑


คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ


————————-


             ข้อ ๖. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย


                          (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน


                          (๒) กรรมการโดยตำแหน่งจำนวนสิบคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทน อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน


                          (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ด้านบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอย่างน้อยต้องแต่งตั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน หนึ่งคน


                          (๔) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ


ให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกิน ๒ คน


             ข้อ ๗. ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖ (๓) อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้


ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ารับหน้าที่


ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้แต่งตั้งกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้


             ข้อ ๘. การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม


ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม


             ข้อ ๙. ให้คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


                          (๑) กำหนดนโยบายและแผนด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ


                          (๒) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลนโยบายด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ


                          (๓) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี


                          (๔) แต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานเพื่อดำเนินการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ


ของกระทรวงศึกษาธิการ


                          (๕) กำหนดและประกาศแบบรายการข้อมูลพื้นฐาน รายการข้อมูลเฉพาะกิจ รหัสมาตรฐานกลาง และแผนการปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลประจำปี


                          (๖) ออกประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้


                          (๗) กำหนดรหัสมาตรฐานกลางของข้อมูล


                          (๘) จัดทำรายงานภาพรวมความก้าวหน้าหรือผลความสำเร็จด้านข้อมูลสารสนเทศ ให้กระทรวงศึกษาธิการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง


             ข้อ ๑๐. ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้


                          (๑) เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงาน ในทางธุรการของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ


                          (๒) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติทางการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ


                          (๓) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพทางการศึกษาในภาพรวมของกระทรวง ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ


                          (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย


 


หมวด ๒


คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด


————————-


             ข้อ ๑๑.ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งประกอบด้วย


                          (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธาน


                          (๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ประธานโรงเรียนเอกชนประจำจังหวัด ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


                          (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสามคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ในด้านการบริหารหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน


                          (๔) ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๑ – ๑๒ และกรุงเทพมหานคร


เป็นกรรมการและเลขานุการ


ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๑ – ๑๒ และกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกิน ๒ คน


             ข้อ ๑๒. ให้คณะกรรมบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


                          (๑) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ


                          (๒) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูล


สารสนเทศ และเทคโนโลยี


                          (๓) แต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานเพื่อดำเนินการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่


ของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ระดับจังหวัด


                          (๔) ออกประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้


                          (๕) จัดทำรายงานภาพรวมความก้าวหน้าหรือผลความสำเร็จด้านข้อมูลสารสนเทศเสนอให้ คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบผล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง


             ข้อ ๑๓. ให้สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ ทำหน้าที่ เป็นหน่วยงานรองรับ คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้


                          (๑) เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานในทางธุรการของคณะกรรมการ


                          (๒) ศึกษา วิเคราะห์ สภาวะทางการศึกษาในจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน


การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจัดทำดัชนีตัวชี้วัดให้สอดรับ ทั้งระยะยาว ระยะกลาง และรายปี


                          (๓) พัฒนาและจัดทำเครื่องมือสำหรับการจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สอดรับ


กับดัชนีตัวชี้วัดที่กำหนด


                          (๔) ประสานการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางการศึกษา ให้ครบทุกองค์การที่เกี่ยวข้อง ทั้งระบบการศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน


                          (๕) ดำเนินการประมวลผล และวิเคราะห์ผลข้อมูลทางการศึกษา ตามดัชนีตัวชี้วัด ทั้งของกระทรวงศึกษาธิการ และระบบการจัดการศึกษา ในภาพของจังหวัดที่รับผิดชอบ


                          (๖) รายงานและนำเสนอผลสภาพการจัดการศึกษาของจังหวัด ทั้งที่เป็นสภาพปกติ และสภาพวิกฤตทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน


                          (๗) เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัด ที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพหมวด ๓


การจัดเก็บ และจัดส่งข้อมูล


————————-


             ข้อ ๑๔. ให้สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประจำปีตามแบบ รายการ และเวลาที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด


             ข้อ ๑๕. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่รวบรวม ประมวลผล ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง และจัดส่งให้สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการในเขตตรวจราชการ และหน่วยงานต้นสังกัด


             ข้อ ๑๖. ให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดรวบรวม ประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวง และจัดส่งให้สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการในเขตตรวจราชการ และหน่วยงานต้นสังกัด


             ข้อ ๑๗. ให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดรวบรวม ประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจัดส่งให้สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการในเขตตรวจราชการ และหน่วยงานต้นสังกัด


             ข้อ ๑๘. ให้สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวบรวม ประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน จัดส่งให้สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการในเขตตรวจราชการ และหน่วยงานต้นสังกัด


             ข้อ ๑๙. ให้สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๑ – ๑๒ และกรุงเทพมหานคร รวบรวม ประมวลผลข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ทุกสังกัดในเขตตรวจราชการ และจัดส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


             ข้อ ๒๐. ให้สำนักตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๑ – ๑๒ และกรุงเทพมหานคร ประมวลผลข้อมูลพื้นฐานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด


             ข้อ ๒๑. ให้สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลให้สำนักผู้ตรวจราชการประจำกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต้นสังกัด


             ข้อ ๒๒. ให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวม ประมวลผลข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัด และจัดส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


             ข้อ ๒๓. ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประมวลผลข้อมูลพื้นฐานเสนอต่อคณะกรรมการ บริหารข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ


             ข้อ ๒๔. ให้สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะกิจตามแบบ รายการ และเวลาที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานประกาศกำหนด


             ข้อ ๒๕. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานรวบรวม ประมวลผล ข้อมูลเฉพาะกิจของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา จัดส่งให้สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการในเขตตรวจราชการ และหน่วยงานต้นสังกัด


             ข้อ ๒๖. ให้สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการรวบรวม ประมวลผลข้อมูลเฉพาะกิจของส่วนราชการหรือหน่วยงานในเขตตรวจราชการ และจัดส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 


 


 


 


หมวด ๔


การตรวจสอบและการติดตามประเมินผล


————————-


             ข้อ ๒๗. ให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนจัดส่งข้อมูลให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


             ข้อ ๒๘. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่สถานศึกษานั้น ๆ สังกัด และมีสำนักงานอยู่ในจังหวัดนั้น ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลและติดตามประเมินผลการจัดส่งข้อมูลของสถานศึกษาให้ครบทุกสถานศึกษา ก่อนจัดส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด


             ข้อ ๒๙. ให้คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และติดตามประเมินผลการจัดส่งข้อมูลของหน่วยงานให้ครบทุกหน่วยงานก่อนจัดส่ง ข้อมูลให้กับคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป


 


 


หมวด ๕


บทลงโทษ


————————-


             ข้อ ๓๐. การดำเนินการของผู้จัดเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล หรือตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลในขั้นตอนการเก็บในขั้นตอนใด ก็ให้รับผิดชอบเฉพาะในขั้นตอนที่ตนมีหน้าที่นั้นๆ เท่านั้น


             ข้อ ๓๑. การจัดเก็บข้อมูลและการบริหารข้อมูลสารสนเทศที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หากบุคคลใดหรือหน่วยงานดำเนินการจนเกิดความล่าช้าหรือเลยกำหนดเวลาจนเป็นที่เสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง ให้ผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดตามกฎหมายความรับผิดชอบในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องให้ไว้ ณ วันที่ .. ……………… พ.ศ. ….                                                                                   (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)


                                                                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ