แบบสำรวจวินิจฉัยองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

www.opdc.go.th/ges

 

 

ที่มา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.